Connection Failure Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
PCD on Facebook
PM2.5
Air4Thai
PlasticRoadmap
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ASEAN
ASEAN
รับสมัครงาน
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
แจ้งปัญหามลพิษ
Chemical Data Bank(MSDS)
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการประชาชน
Law

วิสัยทัศน์ : ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569

 

นโยบายและแผน
ระดับประเทศ

การจัดการ
คุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

การจัดการ
ขยะมูลฝอย

สารเคมีและ
ของเสียอันตราย

กฎหมายและ
มาตรฐาน

 
 
12 ก.พ. 62 ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5...
2 ก.ค. 63 รายงานประจำปี กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 63 วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563...
25 มิ.ย. 63 รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 63 ประกาศ ทส.เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเ...
24 มิ.ย. 63 ระเบียบ คพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562...

30 มิ.ย. 63 Pollution Control Department has got 3 constructive NACC Integrity Awards...
30 มิ.ย. 63 Director General of PCD followed up the rehabilitation of the Klity Creek from lead contaminationฯ...
29 มิ.ย. 63 วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม...
29 มิ.ย. 63 ทส. เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันใต้ ปี 2563 มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน...
25 มิ.ย. 63 คพ. มอบถังขยะ และให้ความเข้าใจการจัดการขยะในรัฐสภาแห่งใหม่...

รายงานระดับเสียง
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถามและตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (2 ตำแหน่ง)
-ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
-ปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มรับแจ้งการชำระเงิน
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2562
สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กรมควบคุมมลพิษ) ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)
สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กรมควบคุมมลพิษ) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. และอาคารประเภท ข. 


รายงานประจำปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2561

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2561

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2560

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 สำหรับ "พนักงานสอบสวน"

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"

รายละเอียด/ดาวน์โหลด