ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี (Chemical Emergency Response Center) ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกรณีเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมี โดยลดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และให้กรมควบคุมมลพิษมีศักยภาพในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันแก้ไข ระงับ บรรเทา รวมทั้งการฟื้นฟู บูรณะคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากอุบัติภัยสารเคมี หรือวัตถุอันตรายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. เป็นหน่วยงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสารเคมี และศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นในการระงับอุบัติภัยสารเคมี
 2. ร่วมสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินจากการหกรด รั่วไหล ระเบิด เพลิงไหม้ และลักลอบทิ้งกากสารเคมี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแผนเตรียมความพร้อม และฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ การประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
 4. ให้คำแนะนำด้านวิชาการในการระงับอุบัติภัยสารเคมีเบื้องต้นแก่หน่วยปฏิบัติของท้องถิ่น หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้เชี่ยวชาญสารเคมี รวมทั้งจัดทำสถิติอุบัติภัย และประเมินผลเสียหาย
 5. วิเคราะห์สาเหตุ ที่มาของอุบัติภัยสารเคมี กำหนดแผนการระงับอุบัติภัยสารเคมีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยปฏิบัติของท้องถิ่น
 6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุนให้การระงับอุบัติภัยสารเคมีของหน่วยงานท้องถิ่นถูกต้องตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
 7. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี และศูนย์ติดต่อประสานงานการจัดการอุบัติภัยสารเคมี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และงบประมาณในการบริหารจัดการอุบัติภัย
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนและสามารถให้บริการได้รวดเร็ว ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี จัดได้มีการติดตาม สายด่วน (Hotline) หมายเลข 1650 เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี (ทั้งในและนอกราชการ โดยในเวลาราชการจะสามารถให้บริการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาสารเคมีภายใน 21 นาที ส่วนนอกเวลาราชการ สามารถให้คำปรึกษาได้ภายใน 47 นาที) เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ข้อมูลการระงับภัยจากสารเคมีเบื้องต้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น


ท่านสามารถแจ้งปัญหามายังกรมควบคุมมลพิษ ได้ดังนี้
 1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยด้านสารเคมี โทรศัพท์ หมายเลข 0 2298 2405 (กรุงเทพฯ)
 2. รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
 3. - ใช้ แบบฟอร์มแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ
  - แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2298 2605 (กรุงเทพฯ)
 4. ให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย คลิกที่นี่
 5. ให้บริการที่อยู่และภาระหน้าที่ของศูนย์ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการใช้งานโทรศัพท์สายด่วน1650
กด 1
รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
จากอุบัติภัยด้านสารเคมี
ในเวลาราชการ โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
นอกเวลาราชการ โอนสายไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่

กด 2
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ด้านมลพิษ
ในเวลาราชการ โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
นอกเวลาราชการ สามารถฝากข้อความ และระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อเปิดทำการ
กด 4
ให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติเบื้องต้น
จากวัตถุอันตราย
โอนสายไประบบบริการข้อมูลการระงับอุบัติเบื้องต้น
จากวัตถุอันตรายอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมงกด 4
ให้บริการฐานข้อมูล
เคมีภัณฑ์
กด 2
ศูนย์บริการประชาชน
กรมควบคุมมลพิษ
บริการที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของกรมควบคุมมลพิษ
บริการภาระหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
บริการขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียนด้านมลพิษ
บริการแฟกซ์กลับบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ
ฝากข้อเสนอแนะ
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
เหตุฉุกเฉินสารเคมี
ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย
(2008 Emergency Response Guidebook) ที่นี่ [ 7.7 MB], html
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650
การจัดการสารเคมี
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม