พ.ศ.2552-56
พ.ศ.2549-51
พ.ศ.2546-48
พ.ศ.2543-45
พ.ศ.2540-42

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ข่าววันที่ 2 พ.ค. 56

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗ สำนักงานเลขานุการกรม
-----------------------------------

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. มอบหมายให้ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานจัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด) ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนด ให้ถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ทั้งนี้ หากมีผู้ทักท้วงให้กระทำได้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ โดยคำทักท้วงต้องทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง หรือข้อทักท้วง และลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ผู้ประสานงาน : โกสุม เผือกทอง (kosum(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)Contact info.
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา | Site Map Switch to PCD English home page
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.