502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.จัดประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงมาตฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร

ข่าววันที่ 24 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๕ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

คพ.จัดประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงมาตฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร

กรมควบคุมมลพิษ ( คพ. ) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) การปรับปรุงมาตรฐานฯ และมีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการกำหนดค่ามาตรฐานให้เข้มงวดมากกว่าเดิม

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เพื่อรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร เครือข่าย/สมาคมผู้เลี้ยง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดมาแล้วจำนวน ๔ ครั้ง ( ๔ ภูมิภาค )

โดยผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ (ร่าง) การปรับปรุงมาตรฐานฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิเช่น เพิ่มวิธีการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี เพิ่มการกำหนดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เพิ่มความเข้มงวดในการกำหนดค่ามาตรฐานให้เข้มงวดมากกว่าเดิม เพิ่มการกำหนดแบบแปลนชนิดระบบบำบัดน้ำเสียแนบท้ายประกาศมาตรฐานฯ และขอให้ คพ. เร่งจัดทำแนวทางการนำน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรโดยไม่ขัดต่อกฏหมาย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ คพ. จะนำมาทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานฯ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีมากขึ้น จากนั้นจึงจะเสนอคณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรและคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้พิจารณา ต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะการแพร่กระจายของสาหร่ายในแหล่งน้ำ ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำตายและคุณภาพน้ำเน่าเสีย ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงสุกรที่น้ำเสียเกิดจากการล้างคอกที่ปนเปื้อนมูลสุกรและมีปริมาณสารอินทรีย์สูง และจากการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง พื้นที่เลี้ยงสุกรหนาแน่น ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ลพบุรี เชียงใหม่ สุพรรณบุรี นครราชสีมา ชลบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ในช่วงปี ๒๕๕๖ ? ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๑ ฟาร์ม เป็นฟาร์มประเภท ก จำนวน ๑๐๙ ฟาร์ม ประเภท ข จำนวน ๑๘๖ ฟาร์ม และประเภท ค จำนวน ๑๐๖ ฟาร์ม ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ พบว่า น้ำทิ้งผ่านมาตรฐานจำนวน ๑๐๙ ฟาร์ม ส่วนอีก ๒๙๓ ฟาร์ม น้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน ( ฟาร์มประเภท ก น้ำหนักปศุสัตว์เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย ฟาร์มประเภท ข น้ำหนักปศุสัตว์เกิน ๖๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ หน่วย และฟาร์มประเภท ค น้ำหนักปศุสัตว์เกิน ๖ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐ หน่วย /น้ำหนักปศุสัตว์ 1 หน่วย = ๕๐๐ กก.

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม