502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ

ข่าววันที่ 14 พ.ย. 60


ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงาน
การจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

การวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีความถูกต้องและแม่นย า โดยเฉพาะการ วิเคราะห์หาปริมาณสารที่มีความเข้มข้นน้อยๆ เครื่องแก้วจึงเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานที่มีความจ าเป็นมากต่อการ ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การท าควาสะอาดเครื่องแก้วจึงควรมีขั้นตอนในการท าความสะอาดที่ ถูกต้อง มีระบบการล้างที่พิเศษกว่าปกติ ที่ส าคัญต้องมีความรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในการ วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่มีแนวโน้มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ทั้งนี้ เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ จึงเป็นเครื่องมือ ที่จะสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการตรวจ ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบปัญหามลพิษที่เพิ่มมากขึ้น

หมดเขตรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม