502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ข่าววันที่ 15 พ.ย. 60


ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงาน
การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดตั้งเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อเฝ้า ระวังและติดตามตรวจสอบสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้ง ศึกษาหรือคาดการณ์สภาพการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น โดยข้อมูลผลการตรวจวัดที่ ได้จะนำไปใช้ประกอบการก าหนดมาตรการและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระดับประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ ประเทศ ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 63 สถานี ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด โดยดำเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศและสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูงระดับ 10) ด้วยเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และเครื่องวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ทิศทางลม ความเร็ว ลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ และรังสีสุทธิ ซึ่งเครื่องมือ ตรวจวัดฯดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานสากล ทำงานได้อัตโนมัติต่อเนื่อง ตลอดเวลา

เนื่องจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ยังมีเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศและเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพิ่มเติม เพื่อให้ การตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ที่อาจเกิดปัญหามลพิษ และสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนด มาตรการและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ

หมดเขตรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม