502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ลงนามความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติก

ข่าววันที่ 15 พ.ย. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 79/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน2560

คพ. ลงนามความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติก

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันพลาสติก (สพต.) โดย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบในการจัดการกับขยะพลาสติก

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. จะจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติก โดยใช้แนวคิด Material Flow Analysis ประกอบด้วย ปริมาณเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตและนำเข้าในประเทศไทย ปริมาณที่ใช้ในการแปรรูปเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีการใช้ครั้งเดียว ปริมาณขยะพลาสติกชุมชน ปริมาณขยะผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ ปริมาณการจัดเก็บ ปริมาณและสัดส่วนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบต่าง ๆ ปริมาณและสัดส่วนการจัดการที่ถูกต้อง ปริมาณและสัดส่วนการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ปริมาณและสัดส่วนที่อยู่ในหลุมฝังกลบ ปริมาณ และสัดส่วนที่คาดการณ์ว่าจะตกค้างในสิ่งแวดล้อมเช่นแม่น้ำและทะเล ฐานข้อมูลนี้ จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการขยะพลาสติกของไทยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โดยปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตัน ต่อปี มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา บางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้ใช้เวลาย่อยสลายนานนับ 100 ปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว คพ. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลขยะพลาสติกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบในการจัดการกับขยะพลาสติก ที่จะนำไปสู่การเชื่อโยงการทำงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงประเภทและปริมาณเพื่อนำไปต่อยอดในทางธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้การจัดการกับขยะพลาสติกภายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม