502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เตรียมจัดการน้ำเสียรองรับการท่องเที่ยว

ข่าววันที่ 24 ก.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 59/2561 วันที่ 15 กันยายน2561

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เตรียมจัดการน้ำเสียรองรับการท่องเที่ยว

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ พบว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสูงสุด 2,000 คนต่อวัน ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 มีปริมาณน้ำเสียเท่ากับ 290 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้น 35 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล แหล่งกำเนิดน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงพอในช่วงเวลาปกติ แต่ในช่วงเทศกาลจะพบปัญหาการจัดการน้ำเสีย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) จึงประสาน คพ. และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าว

นางสุณี กล่าวว่า แผนปฏิบัติการการจัดการน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามที่ คพ. อส.และ อจน. ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย 1. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อจัดทำสภาพสถานการณ์การจัดการน้ำเสีย และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถังดักไขมัน รางระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้กับสำหรับห้องน้ำ - ห้องส้วม ชายและหญิง บริเวณน้ำตก โดยพิจารณาใช้รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมให้สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ 3. ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณโรงครัวสวัสดิการ โดยควรพิจารณาใช้รางระบายน้ำแบบปิด เพื่อป้องกันเศษใบไม้ลงสู่รางระบายน้ำแล้วไหลรวมกับน้ำเสียเข้าถังดักไขมัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของถังดักไขมัน และปรับปรุงบ่อดักไขมันบริเวณโรงครัวสวัสดิการ 4. ปรับปรุงจุดล้างถ้วยชามบริเวณลานกางเต็นท์ โดยให้มีการติดตั้งถังดักไขมันและบ่อพักน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสียให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยว 5. กำหนดรูปแบบการจัดการน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมสภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

นางสุณี กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปรับปรุงน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จะใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน โดยจะเสนอของบประมาณจากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติประจำปี 2562 และจะมีการอบรมให้องค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย การติดตั้ง การใช้งานและบำรุงรักษาถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย การลดน้ำใช้ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการดูแลและบำรุงรักษาถังดักไขมันให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเป็นระยะ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม