502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ

ข่าววันที่ 17 ก.พ. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์๒๕๖๐

คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ

คพ.จัดโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มอบรายได้ให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๒ ฉบับ ฉบับแรกระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (dtac) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (true) บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซนี่ไทย จำกัด และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และฉบับที่สองระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับผู้ประกอบการรับกำจัดของเสีย ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มัตซึดะ ซันเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล และผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้มอบให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายในด้านการจัดการของเสีย สรุปได้ว่า
๑) การจัดการมือถือเก่าต้องปฏิบัติตามหลักการขยายความรับผิดของผู้ผลิต ควบคุมกับการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒)ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการตั้งแต่กำหนดจุดรับคืนซากฯ รวบรวม ขนส่ง และกำจัด ตลอดจนรีไซเคิลซากฯ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าโดยการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ได้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์ จะคืนมือถือเก่าสามารถนำมือถือคืนได้ตามศูนย์ให้บริการเครือข่ายมือถือที่กำหนด และจุดรับคืนที่มีสัญลักษณ์ข้างต้น
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม