502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน

ข่าววันที่ 20 ก.พ. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๐

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๖ เพื่อหารือกำหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงประเทศไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันอาเซียนอย่างยั่งยืน ผลักดันการดำเนินงานตาม Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน ภายในปี ๒๕๖๓ รวมทั้ง จัดเวทีการเจรจาประเทศนุภูมิภาคแม่โขง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะช่วยลดและบรรเทาปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ ๒๓ ? ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนามรัฐบาลไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๖ เพื่อหารือกำหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ในการประชุม รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและผู้แทนจากประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย รวมถึงผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาอาเซียน จะได้พูดคุยหารือถึงสถานการณ์ปัญหาของปีที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จ และความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยประเทศไทยมุ่งหวังให้มีการดำเนินการตามโรดแมปอย่างเต็มที่และเกิดผลในทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี จึงยินดีที่จะช่วยสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการอบรมให้ความรู้ การนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงการสนับสนุนการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและการรายงานผลข้อมูลออกสู่สาธารณะ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม