502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คพ.

ข่าววันที่ 22 ก.พ. 60


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ

___________________________________


ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ โดย รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 108 คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.และกรมควบคุมมลพิษกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และความในข้อ 6 ของประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศ


ผู้ประสานงาน : คุณวาสนา (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม