502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6

ข่าววันที่ 27 ก.พ. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๐

ผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 โดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประขุมในครั้งนี้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และ ไทย ซึ่งที่ประชุมรับทราบมติการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งมติการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 28 และ 29 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ประเทศลาว รับทราบผลการเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำ Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันการจัดทำ และการดำเนินงานตาม Roadmap ดังกล่าว

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ซึ่งดูแลโดยประเทศสิงคโปร์ รายงานว่าจำนวน Hotspot ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ในปี 2559 มีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในช่วง มีค.-เม.ย. 2560 สภาพอากาศแห้งแล้ง อาจส่งผลให้จำนวน Hotspot ในเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาค

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการแก้ไขปัญหาจากจำนวนจุดความร้อนสะสมของอนุภูมิภาคแม่โขง โดยให้ลดจำนวนจุดความร้อนลงเหลือไม่เกิน 50,000 จุด ในปี 2563 โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน และประเทศไทยได้นำเสนอ Chiang Rai 2017 Plan of Action for Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และใช้เป็นแนวทางในจัดลำดับความสำคัญกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ลดจำนวนจุดความร้อนลงเหลือไม่เกิน 50,000 จุด ในปี 2563 สำหรับอนุภูมิภาคแม่โขง โดยมุ่งเน้น การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้ง การลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ประเทศไทยยินดีจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ เพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้แก่ บุคลากรในประเทศเมียนมาและกัมพูชา ตามที่มีการร้องขอ


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม