502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่ 2 มี.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๐

คพ. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เนื่องจากปัญหาผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปริมาณขยะสะสมกว่า 1.2 ล้านตัน และชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำบ่อขยะฯ รั่วไหลลงพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ำสาธารณะ หวาดวิตกว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพจากกลิ่นขยะและน้ำเสียที่ ไหลผ่านขยะ

นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คพ. ได้ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้ข้อเสนอแนะกับจังหวัดนครศรีฯให้แนวทางการแก้ไขปัญหาหลังน้ำลดทั้งระยะสั้น ให้เร่งจัดเก็บขยะมูลฝอยให้หมดจากพื้นที่ชุมชน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชน สำรวจความเสียหายสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ระยะกลาง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชควรดำเนินการจัดทำคันกั้นโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้มีความสูงอย่างน้อย 2 - 3 เมตร เพื่อป้องกันการไหลของน้ำชะมูลฝอยจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยออกสู่พื้นที่โดยรอบ และระยะยาว ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ดำเนินการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วน คพ. ได้ประสาน บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มายังบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะ RDF) ทั้งนี้ คพ.ได้ประสานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับการกรณีการนำน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน พบว่า ไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำเสียที่มาจากกองขยะมีค่าความสกปรกมาก (2,000 - 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร) เกินกว่าระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจะรองรับได้ หากรับเข้ามาจะทำให้ระบบเสียหายได้เพราะระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนออกแบบให้รองรับได้เพียงบีโอดี (BOD) ที่ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้น การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย คพ.มีข้อเสนอแนะทางวิชาการ ดังนี้

1. ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1 ออกให้หมด
2. ดำเนินการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 บ่อ โดยการเสริมคันดินโดยรอบของบ่อ
3. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 2 และ 3 เพื่อเติมอากาศ
4. จัดทำรางรองรับน้ำเสียโดยรอบพื้นที่กองขยะมูลฝอยทั้งหมด โดยคำนึงถึงการไหลตามแรงโน้มถ่วง เพื่อให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 1
5. ขุดบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 4 (บ่อใหม่) ในพื้นที่ว่างด้านติดกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล โดยต้องคำนึงถึงปริมาตรน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น และจัดทำท่อลำเลียงน้ำเสียจากบ่อที่ 3 ไปกักเก็บยังบ่อที่ 4 (บ่อใหม่)
6. ดินที่เหลือจากการขุดบ่อใหม่ให้นำมาใช้เพื่อปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียที่เหลือ หรือกลบทับขยะมูลฝอย
7. ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอทางเทคนิคที่ใช้เป็นมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ในการดำเนินการท้องถิ่นเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต้องเป็นผู้ดำเนินการ

โดยในปัจจุบัน มี พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 กำกับดูแลการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ในส่วนของ คพ.เป็นหน่วยงานกำกับในเรื่องเทคนิควิชาการในการจัดการขยะมูลฝอย

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม