502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าววันที่ 9 มี.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มีนาคม๒๕๖๐

คพ. ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Train to the trainer) ครั้งที่ ๒ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดันแนวคิด ?เศรษฐกิจสีเขียว? (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) มุ่งสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุกประเทศมีเป้าหมายคือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นายจตุพร กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกเข้าสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกในการลดก๊าชเรือนกระจก ซึ่งที่ผ่านมา คพ. ร่วมกับฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อสีเขียวของภาครัฐ เพื่อศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบจากแผนฯ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 - 2559 หากปริมาณการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 11.13 ล้านตัน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง คพ. จึงได้จัดทำแผนฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 ทั้งนี้ คพ. ได้จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทสจ. สสภ. และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัชดา ๑ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2298 2098-99, หรือ www.pcd.go.th


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม