502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดประชุมเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน

ข่าววันที่ 9 มี.ค. 60

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน โดยมีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์คุณภาพน้ำ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการแจ้งเตือนภัยและแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวันในสภาวะปกติและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำในสภาวะฉุกเฉิน และเชื่อมโยงผลการคาดการณ์ไปยังศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ณ ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งจะมีการนำเสนอระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการคาดการณ์ เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตคุณน้ำภาพที่จักเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการน้ำ เพื่อเผยแพร่ระบบดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้ำได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป มีผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน

ทั้งนี้ หากสนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว สามารถแจ้งชื่อได้ที่ส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ โทร ๐ ๒๒๒๙๘ ๒๒๐๗ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๘๑


ผู้ประสานงาน : ฤทธิพร คมขุนทด (icare_g@hotmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม