502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดทำระบบเตือนภัยและคาดการณ์คุณภาพน้ำล่วงหน้าแก้ปัญหาวิกฤตในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน

ข่าววันที่ 15 มี.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มีนาคม๒๕๖๐

คพ. จัดทำระบบเตือนภัยและคาดการณ์คุณภาพน้ำล่วงหน้า
แก้ปัญหาวิกฤตในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน

กรมควบคุมมลพิษ จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ โดยใช้แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์และคาดการณ์คุณภาพน้ำ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการแจ้งเตือนภัยและแก้ปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในภาคการเกษตรในครัวเรือน ในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในการแจ้งเตือนมลพิษทางน้ำ คพ. ได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑๒ แห่ง และในแม่น้ำท่าจีน จำนวน ๖ แห่ง ซึ่งสมารถแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพน้ำมีความผิดปกติ แต่ยังขาดระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำที่สามารถทำนายคุณภาพน้ำล่วงหน้า เพื่อแจ้งเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริเวณท้ายน้ำ และใช้ในการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในสภาวะฉุกเฉิน ในการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงไม่สามารถตอบสนองเหตุการณ์วิกฤตคุณภาพน้ำได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น คพ. จึงได้จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์คุณภาพน้ำ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการแจ้งเตือนภัยและแก้ปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในภาคการเกษตรในครัวเรือน ในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ประสบปัญหาคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำผิวดินที่กำหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง ที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากมาโดยตลอด จากผลการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำพบว่า ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน มีการระบายมลพิษสูงเกินกว่าศักยภาพการฟอกตัวโดยธรรมชาติของแหล่งน้ำ จึงส่งผลให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากการฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานต้องลดการระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำให้ได้ร้อยละ ๔๔ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และร้อยละ ๓๑ ในลุ่มน้ำท่าจีน

นอกจากนี้ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ยังประสบเหตุมลพิษทางน้ำบ่อยครั้ง เช่น เหตุการณ์แม่น้ำท่าจีนเน่าเสียจากการระบายน้ำท่วมขังจากนาข้าว เมื่อปี ๒๕๔๓ อุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๔ และอุบัติเหตุเรือข้าวสารล่ม เมื่อปี ๒๕๕๒ ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเน่าเสียเป็นบริเวณกว้างเกิดสภาวะขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้สัตวน้ำทั้งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ และที่เพาะเลี้ยงในแม่น้ำขาดอากาศและตายลงเป็นจำนวนมาก

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม