502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

๑ เดือน กับมาตรการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดแก้ปัญหาหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ

ข่าววันที่ 15 มี.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๖๐

๑ เดือน กับมาตรการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดแก้ปัญหาหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ

๑๕ มีนาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถือเป็น ๑ เดือน ของการดำเนินมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงวิกฤตของหลายพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากที่ผ่านมาภาคเหนือจะประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ การเผาเศษวัสดุการเกษตร และด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลายพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้สภาวะอากาศนิ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของทั้ง ๙ จังหวัดในปีนี้ แต่ละจังหวัดกำหนดและบูรณาการการทำงานในลักษณะ Single Command โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ในช่วง ๑ เดือน ของช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด หลายจังหวัดได้มีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น รวมถึงเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีการประชุมเน้นย้ำถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทำให้วันนี้พบว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ของปี ๒๕๖๐ ดีกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกของการประกาศห้ามเผาจนถึง ๑๔ มีนาคม โดยจำนวนวันที่เกินเกณฑ์มาตรฐานในปีนี้ มีจำนวน ๙ วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีจำนวนรวมถึง ๑๗ วัน สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในช่วงเดียวกันนี้ พบว่าปี ๒๕๖๐ ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด มีค่า ๑๖๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปี ๒๕๕๙ มีค่า ๒๐๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน แพร่ และพะเยา ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ ๑ มกราคม ? ปัจจุบัน

แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะหมอกควันเจือจางลงไปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม หากยังมีการเผาในพื้นที่ ก็อาจส่งผลทำให้ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นได้ กรมควบคุมมลพิษ จึงยังคงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์ และขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลฝุ่นละอองและมลพิษอื่นตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้ที่ แอพพลิเคชั่น Air4Thai และ เว็บไซด์ air4thai.pcd.go.th

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม