502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ครบ 25 ปีมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าววันที่ 5 เม.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๔ /๒๕๖๐ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ครบ 25 ปีมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ครบ 25 ปี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บนเส้นทางจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาแนวทางการจัดการมลพิษสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี หลังปีที่ 25 มองถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการมลพิษ น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ยืนยันที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 เมษายน 2560-นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี คพ. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ คพ. ได้ยึดมั่นหลักการทำงานบนพื้นฐานความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลวิชาการ ปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยสังคมและประชาชนให้ความคาดหวัง ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจะมีปัญหาอุปสรรค แต่ต้องยึดหลักวิชาการในการทำงาน
การทำงานหลังปีที่ 25 คพ.ควรมองถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการมลพิษ กำหนดทิศทางการจัดการมลพิษให้ชัดเจน เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่เร่งด่วนและวิกฤติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามตรวจสอบและสร้างเครือข่าย รายงานผลและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน (Public Disclosure) ให้เข้าใจและรับทราบถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษของ คพ. ตลอดจนผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล นายวิจาย์ กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ. กล่าวว่า การจัดการมลพิษของประเทศที่กรมได้ดำเนินการมาตลอด ๒๕ ปี ได้พัฒนาแนวทางการจัดการให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีจำนวนประชากรมากขึ้น ลงทุนมากขึ้น การก่อมลพิษมากขึ้น ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีการกำหนดนโยบายและแผนที่สำคัญ เช่น โรดแมพการจัดการขยะ แผนแม่บทการจัดการขยะ ยุทธศาสตร์การจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์ ด้านจัดการคุณภาพอากาศ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศแอและเสียง การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เช่นแม่เมาะ หน้าพระลาน หมอกควันภาคเหนือและใต้ การแก้ไขปัญหาภาคขนส่งและการจราจร ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ทั้งแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเลชายฝั่ง ผลักดันให้มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ขณะนี้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 101 แห่งทั่วประเทศ การออกประกาศควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาที่ยั่งยื่น และการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการแจ้งและรายงานมลพิษ

บนเส้นทางสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษที่เดินหน้ามาถึง 25 ปี และจะก้าวต่อไปสู่อนาคตข้างหน้านี้ กรมควบคุมมลพิษจะน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มาปฏิบัติบูชาเพื่อสืบสานการพัฒนาบุคลากร องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน และขอยืนยันที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานของกรมควบคุมมลพิษเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและประเด็นใหม่ๆ ที่ท้าทายในอนาคต นายจตุพร กล่าวฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม