502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น

ข่าววันที่ 26 เม.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค
รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น

กรมควบคุมมลพิษ ปรับแผนงานและรูปแบบการทำงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ยกระดับเป็นศูนย์ภาค เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านต่างๆ ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ ทั้ง ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำ ปัญหาการจัดการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ หรือจากการขนส่ง

กรมควบคุมมลพิษ ได้ปรับการทำงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเป็นศูนย์ระดับภาค ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ พร้อมให้คำปรึกษาและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารเคมีอันตรายและมลพิษในสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center : EMCC) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการในการวางแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่ในการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จากเดิมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองให้ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อรองรับการลงทุนด้านต่างๆที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการและตัวแทนอาสาสมัครจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการแจ้งเหตุอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย และมลพิษจากโรงงานและสถานประกอบการออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development :EEC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านต่างๆ ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการลงทุนในภาพรวม โดยจะมีการเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ในเร็วๆ นี้

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม