502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ความเคลื่อนไหวผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 13

ข่าววันที่ 4 พ.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๐ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ความเคลื่อนไหวผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายสุวรรณ นันทศรุต) เจ้าหน้าที่สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งประธานและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 (BRS 2017 COPs) ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,600 คน เป็นผู้แทนจากภาคีสมาชิก 180 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากองค์กรภาคประชาสังคม และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและของเสีย

ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทย ประสบความสำเร็จในการเจรจาให้มีข้อยกเว้นพิเศษสำหรับการใช้งานสาร คลอริเนทเตดพาราฟินสายสั้น (Short-chain chlorinated paraffin; SCCPs) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อาทิ การใช้เป็นส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่น และสีเคลือบ โดยประเทศไทยจะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย 5 ปี เพื่อลดและเลิกใช้สารดังกล่าว ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ความสำเร็จในการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย (ดร. นวลศรี ทยาพัชร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ) โดยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี (Chemical Review Committee: CRC) ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ต่อเนื่องอีก 1 วาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทของประเทศไทย ในเวทีการดำเนินงานระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐภาคีฯ ได้รับข้อเสนอของประเทศไทยในการสนับสนุนให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ริเริ่มการดำเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับวัสดุนาโนที่เป็นของเสียอันตราย (nanomaterials in waste streams) เพื่อพิจารณาให้เกิดการจัดการภายใต้กลไกอนุสัญญาบาเซลฯ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

*หมายเหตุ* สาร SCCPs มีคุณสมบัติเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรองในภาคผนวกของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ คือ 1.มีความเป็นพิษ 2.ถูกย่อยสลายได้ยากโดยแสง สารเคมี ชีวภาพ และตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน 3.สามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลมาก และ4.มีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อยมากแต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงทำใหมีการสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิตฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม