502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

รมว.ทส. เน้นย้ำจุดยืนประเทศไทย จัดการสารเคมีและของเสียเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 5 พ.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รมว.ทส. เน้นย้ำจุดยืนประเทศไทย
จัดการสารเคมีและของเสียเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 13
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และ
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8

รมว.ทส. แถลงจุดยืนประเทศไทย ให้ความสำคัญของการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและแนวทางที่สมดุลกันระหว่างผลทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับสูง (high-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

5 พฤษภาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (high-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 8 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้เข้าร่วมอภิปรายโต๊ะกลม (Ministerial roundtables) ใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) โอกาสในการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ไร้สารพิษตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๒) โอกาสในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสารเคมีและของเสียผ่านหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ และ ๓) โอกาสในการลดของเสียและมลพิษโดยยังส่งเสริมให้มีการเติบโต ด้านเศรษฐกิจและสังคม

รมว.ทส. ได้เน้นย้ำว่า ประเทศไทยได้คำนึงถึงความสำคัญของการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสองปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและแนวทางที่สมดุล กันระหว่างผลทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยมีการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการและแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระยะ ๑ ปี และ ๕ ปี ภายใต้หลักการประชารัฐ พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกสร้าง ความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในโรงเรียน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
และได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ การดำเนินของประเทศไทยในการลดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สามารถดำเนินไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (หรือ PPP) นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหลากหลายภาคส่วน ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการด้านการพัฒนาที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกัน มลพิษและผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมดังกล่าว

โดยการประชุมระดับสูง (high-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีฯ ของ 3 อนุสัญญาฯ ในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุม 135 ท่าน จากภาคีสมาชิก 98 ประเทศทั่วโลกฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม