502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

ข่าววันที่ 11 พ.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 34/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม2560

คพ. ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ คพ. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า 3 มาตรการหลัก ได้แก่ การเพิ่มน้ำต้นทุนตามธรรมชาติให้คลองแม่ข่า การจัดการน้ำเสียจากชุมชนที่ไหลลงคลองแม่ข่า และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

9 พฤษภาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการระบายน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในบริเวณพื้นที่คลองแม่ข่า โดยในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำดีไล่น้ำเสีย โดยเฉพาะในช่วงน้ำมากให้เพิ่มระดับการเก็บกักน้ำในคลองแม่ข่าให้สูงขึ้น เมื่อถึงหน้าแล้งจะได้มีน้ำขังไว้เพียงพอ แต่อย่างไรก็ดีต้องพิจารณาถึงการป้องกันน้ำท่วมด้วย สำหรับการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด คือ การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งต้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทศบาลตำบลช้างเผือกจะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยขอให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) มาช่วยดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และในอนาคตต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตนเอง และจะต้องจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียต่อไปด้วย

สำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียของตนเองโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลอง สำหรับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ จำนวน 272 แห่ง โดย คพ. ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้ครบภายในปีนี้ โดยในเบื้องต้นจะเชิญผู้ประกอบการเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จังหวัดได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วบางส่วน หลังจากนี้จังหวัดเชียงใหม่จะต้องจัดทำปฏิทินการทำงานและแผนปฏิบัติการของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้วย
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม