502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

อาเซียน 5 ประเทศ เตรียมยกระดับเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดน

ข่าววันที่ 19 พ.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 36/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม2560

อาเซียน 5 ประเทศ เตรียมยกระดับเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดน
ชื่นชมไทยผลักดันโรดแมพอาเซียนปลอดหมอกควันสำเร็จ

ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 19 ณ ประเทศมาเลเซีย ชื่นชมประเทศไทยริเริ่มและผลักดันโรดแมพอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze Free Roadmap) สำเร็จ เตรียมยกระดับการเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนจากปรากฏการณ์ เอลนิญโญในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560

18 พฤษภาคม 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบูรไน) เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 19 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานการประชุม คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบการคาดการณ์อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2560 ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง โดยเฉพาะเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อาจต่ำกว่าปกติ อากาศมีความแห้งแล้งสูง ประเทศสมาชิกจึงเห็นชอบให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนและดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด

โดยในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณประเทศไทย ที่ริเริ่มและผลักดันโรดแมพอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze Free Roadmap) จนได้รับความเห็นชอบและใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ในปี 2563 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมตาม Roadmap ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น EU IFAD GIZ และ GEF เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตาม Roadmap (Mid-term Review) ในปี 2561 เพื่อสรุปผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และรายงานต่อรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณชนต่อไปฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม