502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

ข่าววันที่ 2 มิ.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 39/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม2560

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

จากสถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดความยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่คพ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

31พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงาน ประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ริมคลองและโดยรอบบริเวณที่มีการรวบรวมน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่ดินจัดสรร อาคารที่ทำการของรัฐ อาคารที่ทำการของเอกชน อาคารโรงเรียนของรัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองแม่ข่าไหลผ่านชุมชนในพื้นที่ริมคลองแม่ข่าและบริเวณโดยรอบสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ริมคลองแม่ข่ามีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วม เรื่องการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใสสะอาด ปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อต่อการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

นายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีคพ. กล่าวว่าปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่มีสาเหตุจากการระบายน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในบริเวณพื้นที่คลองแม่ข่าดังนั้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากต้องส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียของตนเองโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลอง สำหรับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ จำนวน 272 แห่ง โดย คพ. ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้ครบภายในปีนี้

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม