502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. กำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมรอบท่าอากาศยาน

ข่าววันที่ 2 มิ.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 41/2560 วันที่ 1 มิถุนายน2560

คพ. กำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมรอบท่าอากาศยาน
ที่พักอาศัย ส่วนราชการร้านขาย-ธุรกิจบริการแก๊ส ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน มากกว่า 65 เดซิเบลเอ ไม่เหมาะสม

คพ. ขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อเผยแพร่เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน รวมทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผังเมือง EIA เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และการก่อสร้างอาคาร กำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสม ส่วนราชการ ที่พัก ร้านขายแก๊ส ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน มากกว่า 65 เดซิเบลเอ จัดว่าไม่เหมาะสม

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดการสัมมนา การขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อเผยแพร่เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผังเมือง EIA เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และการก่อสร้างอาคาร ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเกณฑ์ระดับเสียงฯ ให้หน่วยงานต่างๆ นำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยานในพื้นที่และสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน นอกจากนี้ คพ. จะได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากอากาศยานจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปใช้จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการปัญหาของประเทศในภาพรวมต่อไป

นางสุวรรณา กล่าวว่า การจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ระดับเสียงเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A เป็นพื้นที่ที่ได้รับระดับเสียงสูง และพื้นที่อ่อนไหว ต่อเสียง การใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มนี้ต้องจำกัดและห้ามการพัฒนา และกลุ่ม B เป็นพื้นที่ที่ได้รับระดับเสียงปานกลาง การใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มนี้มีทั้งต้องจำกัด และสามารถพัฒนาต่อได้ โดยการจัดกลุ่มย่อยการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถกระทำ เพิ่มเติมได้โดยใช้ระดับเสียงหลายๆ ระดับ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กำหนดระดับเสียงไว้ 4 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่า 65 เดซิเบลเอ65-70 เดซิเบลเอ 70-75 เดซิเบลเอ และ มากกว่า 75 เดซิเบลเอ ซึ่งเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบอากาศยาน เช่น ที่พักอาศัย บ้าน หอพัก โรงแรม บังกะโล รีสอร์ท คอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยอื่นๆ โรงเรียน สถาบันการสอนโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานที่ราชการ สถานีตำรวจ สถานที่ทางศาสนา ร้านขายแก๊ส ธุรกิจบริการแก๊ส ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน มากกว่า 65 เดซิเบลเอ ไม่เหมาะสม สำหรับสถานีขนส่ง ที่ทำการสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา สำนักงานและ บริษัท โชว์รูมรถที่ไม่มีบริการซ่อม ธุรกิจบริการ ตลาด มากกว่า 65 เหมาะสม เป็นต้น

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม