502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.ร่วมกับ กทม. จัดรับฟังความเห็นการจัดการอากาศ เสียง ใน กทม. และปริมณฑล

ข่าววันที่ 6 มิ.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 42/2560 วันที่ 6 มิถุนายน2560

คพ.ร่วมกับ กทม. จัดรับฟังความเห็นการจัดการอากาศ เสียง ใน กทม. และปริมณฑล

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. และสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ร่วมจัดสัมมนารับฟังความเห็น ทิศทางการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2560-2564 ณ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมให้ความเห็นจากหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

นางสุวรรณา กล่าวว่า พื้นที่ กทม.มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการใช้ระบบการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสูง มีการใช้ยานพาหนะจำนวนมากและสภาพการจราจรติดขัด ประกอบกับกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555-2559 ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพอากาศและเสียงดีขึ้น และจำเป็นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงรักษาคุณภาพอากาศและเสียงไม่ให้อยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้การใช้งานยานพาหนะข้ามพื้นที่ไปยังปริมณฑลทำให้การกระจายตัวของมลพิษที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่ กทม. จึงต้องขยายขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานไปยังปริมณฑล

โดยในปี 2559 พบฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน สารเบนซีน และเสียง เกินค่ามาตรฐาน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของโตรเจน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลง จำนวนร้อยละยานพาหนะที่มีการระบายมลพิษเกินค่ามาตรฐาน ควันดำ รถปิกอัพ ร้อยละ 29.6 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ รถแท็กซี่ ร้อยละ 29.1 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน รถแท็กซี่ ร้อยละ 49.1 เสียงดัง รถเมล์ ร้อยละ 12.8 และการร้องเรียนมลพิษทางอากาศและเสียงจากอุตสาหกรรมและการก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2560-2564 เป้าหมายตัวชี้วัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 สารเบนซีน ค่าเฉลี่ยต่อปี กทม. ไม่เกิน 3.1 มกค./ลบม. กทม. และปริมณฑล ไม่เกิน 2.7 มกค. /ลบม. ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง กทม. อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 กทม. และปริมณฑล อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ72

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม