502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๒

ข่าววันที่ 13 มิ.ย. 60

วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: 2nd AWGCW) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน รวม ๗ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้แทนประเทศไทยจากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจากศูนย์ระดับภูมิภาคของอนุสัญญาบาเซลฯ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Basel Convention Regional Centre for South-East Asia: BCRC-SEA) และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีผลการประชุมฯ ที่สำคัญ ดังนี้

๑. ที่ประชุมฯ ได้หารือประเด็นการดำเนินงานความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ในส่วนของโครงการความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีใต้ ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีโดยพืช (ASEAN-ROK Project on a Framework for the Development of Enhanced Phytoremediation) ซึ่งมีการเสนอเข้ามาใหม่ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือต่อไปร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาค BCRC-SEA โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบในหลักการต่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ASEAN-UNEP IETC Joint Activities on Waste Management ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการขยะทั่วไปและของเสียปรอทในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) พิจารณารับรองต่อไป

๒. ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานความเคลื่อนไหวผลการประชุมเจรจาระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ อนุสัญญามินามาตะฯ และพิธีสารมอนทรีออล โดยได้หารือแนวทางการดำเนินงานต่อไป เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีเจรจาระดับโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

๓. ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ได้แก่ ๑) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) รวมถึงร่างแผนปฏิบัติการของคณะทำงาน AWGCW โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงเป็นประเทศผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมและจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีและของเสียอันตราย ๒) การพิจารณาทบทวนขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ของคณะทำงาน AWGCW ๓) การจัดทำร่างแผนงานอาเซียน-สหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และ ๔) การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ฉบับที่ ๕

อนึ่ง ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงาน AWGCW จะได้นำเสนอรายงานผลการประชุม 2nd AWGCW ต่อที่ประชุม ASOEN ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต่อไป
ผู้ประสานงาน : คุณพัทธนันทน์ (pattanan(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม