502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มอบ คพ. ประสาน ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ข่าววันที่ 29 มิ.ย. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 49/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มอบ คพ.
ประสาน ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เร่งด่วน

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ยกกรณีการรั่วไหลของสารเคมี ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกว่า 46 ครั้ง การทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นพื้นที่อับอากาศ และกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่รวม 5 ราย ในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปอาหารสัตว์ปีก มอบหมาย คพ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำกับดูแล สร้างความตระหนัก และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลฃพิษ (คพ.) ได้เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3 /2560 (เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) มีวาระเพิ่มเติมที่สำคัญคือ การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ คพ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการทั้งในภาคอุตสาหกรรม อาคาร และเกษตรกรรม เพื่อให้กำกับดูแลรวมทั้งสร้างความตระหนักให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นการรั่วไหลของสารเคมีและการทำงานในพื้นที่อับอากาศเช่น การจัดทำแผนการป้องกันและการซ้อมแผน การฝึกอบรมให้ความรู้ การตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การจัดทำป้ายเตือนและการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกิดการรั่วไหลของสารเคมีในสถานประกอบกิจการ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกว่า 46 ครั้ง ในโรงงานอุตสาหกรรมและ ๑๘ ครั้งจากโกดังเก็บสารเคมี และการทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่อับอากาศซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาบ่อยครั้ง ดังเช่นเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ก็ได้มีกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่รวม 5 ราย ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตอาหารแปรรูปอาหารสัตว์ปีก อีกทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง คณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงได้กำชับ คพ.ประสานและติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ 0 2298 2065 - 69 โทรสาร 0 2298 5374


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม