502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ร่วมดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ขับเคลื่อน "ประเทศไทย ๔.๐"

ข่าววันที่ 30 มิ.ย. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐

คพ. ร่วมดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ขับเคลื่อน "ประเทศไทย ๔.๐"

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ คือ ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)และก๊าซโอโซน (O๓) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ด้านปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม สารมลพิษที่ถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำ เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เชื้อโรคในแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้อุปโภค บริโภค การเล่นกีฬาทางน้ำ รวมไปถึงการปนเปื้อนลงสู่น้ำใต้ดิน และตกค้างในสิ่งแวดล้อม พืชผัก สัตว์ และร่างกายของมนุษย์ รวมถึง ปัญหาขยะมูลฝอยที่กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งขยะมูลฝอยที่ตกค้างจะเป็นแหล่งของพาหะนำโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของ คพ. และการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม คพ. ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบาย แผน มาตรการในการจัดการมลพิษของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งมลพิษจากน้ำเสีย อากาศเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายและสารอันตราย เพื่อควบคุมมลพิษและปกป้องมลพิษไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และสิ้นสุดระยะเวลาของแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง

คพ. ได้ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอนามัย ในด้านการศึกษาวิจัยการประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร การทิ้งซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง และจัดทำคู่มือการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข และคู่มือแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดทำแผนที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการอบรมบุคลากร ๒ กรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสีย และเผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสียให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๐ คพ. จึงร่วมจัดงานวิชาการและนิทรรศการรณรงค์ในหัวข้อเรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม