502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ภาครัฐเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี ๒๕๖๐

ข่าววันที่ 11 ก.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 51/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม2560

ภาครัฐเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี ๒๕๖๐

กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ภาคใต้ปี๒๕๖๐ซึ่งจะเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝนต่ำว่าเกณฑ์ปกติในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าคพ.ได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ๑๒ จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ - ๑๖ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ - ๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ - ๑๓ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ - ๑๒ และศูนย์อนามัยที่ ๑๑ - ๑๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า สภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝนต่ำว่าเกณฑ์ปกติในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๖๐

นางสุวรรณา กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้สำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและรายงานข้อมูล สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้ข้อมูลจาก คพ. ที่รายงานผ่านเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th ประมวลผลร่วมกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ และให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในระดับจังหวัด โดยมีสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จะเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ยา หน้ากากอนามัย รวมถึงจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อออกให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงวิกฤตหมอกควันให้กับประชาชน
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม