502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.ร่วม สสภ.1 เร่งตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งหมดภายในปีนี้ จัดเสริมเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย

ข่าววันที่ 14 ก.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 52/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม2560

คพ.ร่วม สสภ.1 เร่งตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งหมดภายในปีนี้
จัดเสริมเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย และการบังคับใช้กฎหมาย

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กำหนดแผนตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งหมดภายในปีนี้ จัดสัมมนาให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เกิดความตระหนัก ถึงผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เสริมเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพัฒนา ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า ให้กลับมาเป็นลำน้ำที่สะอาดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวเชียงใหม่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (สสภ.1) ได้กำหนดแผนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร อาคารสำนักงานของรัฐและเอกชน ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า รวมจำนวน 272 แห่ง และจะดำเนินการตรวจสอบให้ครบทุกแห่งภายในปีนี้ โดย สสภ. 1 ได้เข้าตรวจสอบบางส่วนแล้ว พบว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ ร้อยละ 64 ระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

จากปัญหาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ คพ. และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า อย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดความยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ จึงเกิดการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแม่ข่า มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ มีความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถบำบัดน้ำเสียตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดทีมนักวิชาการ นักกฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติเพื่อดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น ให้สามารถกลับมาเป็นลำน้ำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประชาชนทั่วไปในที่สุด โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากแหล่งกำเนิดมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประมาณ 300 คนฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม