502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ขยายเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่นสู่ภูมิภาค

ข่าววันที่ 25 ก.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๖ /๒๕๖๐

วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๐

คพ. ขยายเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่นสู่ภูมิภาค

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คพ. ได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดมกลิ่น (Panelist) เพื่อทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่น โดยมีผู้ผ่านการทดสอบตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 167 คน นั้น ปัญหาเรื่องกลิ่นมีเพิ่มขึ้น และเกิดขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งปัญหากลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม จากการเลี้ยงปศุสัตว์ โรงงานอาหาร และการผลิตยางพารา รวมทั้งการประกอบการต่างๆที่ทำให้เกิดกลิ่น เมื่อมีปัญหาร้องเรียน คพ.จะต้องออกพื้นที่และต้องเก็บตัวอย่างกลิ่นมาทดสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อให้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน

เพื่อให้เกิดความสะดวก มีความรวดเร็วในการทดสอบ และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายและมอบหมายให้ คพ.จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่นไปในส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าไปที่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เป็นหลัก ซึ่งการดำเนินงานมีการลงพื้นที่นำร่องครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมาที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 120 คน โดยผ่านการทดสอบ 94 คน และกำหนดจัดในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

โดยผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่นต้องมีคุณสมบัติ 1. มีอายุ 18-60 ปี 2.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือโรคระบบทางเดินหายใจและมีสุขภาพจิตดี 3.มีประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น สามารถตรวจจับกลิ่น แยกแยะกลิ่นและจดจำกลิ่นได้ และผ่านการทดสอบการรับรู้กลิ่นตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนด 4.ไม่เป็นผู้ที่ตื่นเต้น ตื่นตระหนก หรือตกใจง่าย 5. ไม่ดื่มเหล้า และไม่สูบบุหรี่ 6.ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ 7.ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในหรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่น หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น และ8.มีความอดทน และเต็มใจทำการทดสอบกลิ่น แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานในการทดสอบ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๑๐๘ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม