502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ไทย ส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกัมพูชา พัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ

ข่าววันที่ 26 ก.ค. 60


ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 57/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม2560

ไทย ส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือกัมพูชา พัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกัมพูชา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ มุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปตรวจวัด ณ เมืองเสียมราฐประเทศกัมพูชา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว โดยมี Mr. Sou Savuth Under Secretary of State กระทรวงสิ่งแวดล้อม กัมพูชา Mr. Heng Nareth อธิบดีกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม กัมพูชา ผู้แทนจากกรมสิ่งแวดล้อมเมืองเสียมราฐและจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นผู้แทนประเทศกัมพูชา เข้าร่วมในพิธี

นายจตุพร กล่าวว่า การจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ไปยังเมืองเสียมราฐ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พร้อมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการ เป็นความร่วมมือระหว่างไทย - กัมพูชา ภายใต้แนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความร่วมมือในการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยกัมพูชาได้ร้องขอการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จากประเทศไทย เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในด้านการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศให้แก่บุคลากรของกัมพูชา โดยกำหนดติดตั้งในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2560 ซึ่งที่ผ่านมา คพ. ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไปยังเมียนมา และ สปป.ลาว มาแล้ว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม