502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. เตรียมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษพื้นที่น้ำท่วม

ข่าววันที่ 11 ส.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 60/2560 วันที่ 3 สิงหาคม2560

คพ. เตรียมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษพื้นที่น้ำท่วม

คพ. ติดตามปัญหาสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม 20 จังหวัด เตรียมวางแผนสำรวจและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียมรับมือทั้งการรั่วไหลของมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะ การจัดการขยะจากบ้านเรือน การฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อป้องกันมลพิษและเชื้อโรคแพร่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานใน ทส. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในส่วนของ คพ. ได้เฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากมลพิษ และจากการติดตามข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ 20 จังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม โดย คพ.ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พบว่ามีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทั้งสิ้น 45 แห่ง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมจำนวน 41 แห่ง และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขนาดพื้นที่ 163 ไร่ ปริมาณขยะ 70 ตัน/วัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาดพื้นที่ 163 ไร่ ปริมาณขยะ 70 ตัน/วัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดพื้นที่ : 77 ไร่ ปริมาณขยะ : 47 ตัน/วัน และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ขนาดพื้นที่ : 16 ไร่ ปริมาณขยะ : 22 ตัน/วัน ซึ่งแนวทางการจัดการขยะในชุมชนและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหลังเกิดอุทกภัย ต้องมีการจัดเตรียมแผนทำความสะอาดในช่วงน้ำลด การประมินความเสียหายของสถานที่กำจัดขยะ การจัดเก็บขยะขนาดใหญ่ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บ คัดแยก และนำไปกำจัด

ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับผลกระทบ มี 3 แห่ง ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นระบบแบบบ่อผึ่ง ไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์มาก จึงทำให้เกิดความเสียหายไม่มาก จะมีเฉพาะในส่วนของสถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งจะมีระบบไฟฟ้าที่จะได้รับความเสียหาย จึงต้องสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น เมื่อน้ำลดลงต้องสำรวจความเสียหาย เร่งการระบายน้ำท่วมขังจากชุมชน ประมาณการในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร คันบ่อ และขุดลอกท่อรวบรวมน้ำเสีย รวมถึงจัดทำรายละเอียดเสนอของบประมาณซึ่งอาจเป็นงบกลางฉุกเฉิน เพื่อเร่งซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว

"ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงเกิดอุทกภัย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำดื่ม การประกอบอาชีพเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน แต่การเตรียมการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด ทั้งด้านการจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียก็สำคัญเช่นกัน เพื่อป้องกันมลพิษและเชื้อโรคแพร่ออกสู่สิ่งแวดล้อม จะกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน" นายจตุพร กล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม