502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. แจงการแก้ไขปัญหาปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของเสียอันตราย

ข่าววันที่ 31 ส.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 65/2560 วันที่ 31 สิงหาคม2560


คพ. แจงการแก้ไขปัญหาปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของเสียอันตราย

คพ. แจงการแก้ไขปัญหาปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของเสียอันตราย มีเป้าหมายให้โรงงานผู้ก่อกำเนิด กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควบคุมให้กำจัด บำบัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง ส่วนการแก้ไขปัญหากองขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานแร่ทองแดง จังหวัดระยอง จะเข้าตรวจสอบและประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวชี้แจง กรณี รศ.ดร. กอบกุล รายะนาคร หัวหน้าโครงการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน นำเสนอสถานการณ์จัดการของเสียอันตรายของไทย พบว่า มีปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของเสียอันตราย ตกค้างสะสมเฉลี่ย 3.35 ล้านตันต่อปี ขยะที่ไม่อันตราย 50.3 ล้านตันต่อปี แต่การบริหารจัดการ ทำได้เพียง 1.03 ล้านตัน เสนอให้รัฐบาลปรับแก้ไขกฎหมาย ม.37 และ ม.39 ของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งมีบทลงโทษต่ำและการบังคับใช้ไม่เข้มงวด รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติใน พ.ร.บ. การสาธารณสุข เพื่อแยกขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นขยะมูลฝอย

นายจตุพร กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมียุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2560- 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยสาระสำคัญของการจัดการกากอุตสาหกรรมให้มีการกำกับดูแลการจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามแผนจัดการกากอุตสาหกรรมปี 2558 - 2562 โดยมีเป้าหมายให้โรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควบคุมให้กำจัด/บำบัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง โดยเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้งนี้ คพ. จะประสานความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายฯ โดยเร่งด่วน

ในส่วนที่ตัวแทนสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.ระยอง ต้องการให้มีหน่วยงานกลางเข้าไปแก้ไขปัญหากองขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานแร่ทองแดง ในพื้นที่หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.พัฒนานิคม ที่ถูกปิดกิจการไปแล้วกว่า 10 ปี แต่กองขยะอุตสาหกรรมราว 40,000 ตัน ยังคงถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง ส่งผลให้เกิดการชะล้างของโลหะหนัก แพร่กระจายและปนเปื้อนลงในลำคลองสาธารณะ เคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขนั้น คพ. เป็นหน่วยงานกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบมลพิษจากพื้นที่ร้องเรียน โดย คพ. จะส่งหน่วยปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของของเสียอุตสาหกรรมลงสู่สิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกรณีดังกล่าว คพ. ยินดีที่จะร่วมประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน และแจ้งผลกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป นายจตุพร กล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม