502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว

ข่าววันที่ 8 ก.ย. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 66/2560 วันที่ 7 กันยายน2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผนึกกำลัง?ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว?โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมีแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและแนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว

7 กันยายน 2560 พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดของประเทศไทย เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะด้านน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัย และสถานประกอบการ ในขณะที่ระบบการจัดการยังมีไม่เพียงพอ ทำให้คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดท่องเที่ยวหลายแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาด และมีขยะมูลฝอยในทะเลและชายหาด กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือEastern Economic Corridor (EEC)โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกมีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน

นายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กล่าวว่าคพ. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอย โดยใช้แนวทาง ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน รวมถึงการสนับสนุนจากกองทัพ ดำเนินกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. การให้คำแนะนำแนวทางปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 2. การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ3. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของตนเอง

คพ. จึงจัดประชุมสัมมนา ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมีแนวโน้มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและแนวทางการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน มีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวให้กลับมาใสสะอาด เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อต่อการเป็นท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วม จำนวนประมาณ 570 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ชุมชน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม