502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ.ปลื้ม ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

ข่าววันที่ 15 ก.ย. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 68/2560 วันที่ 15 กันยายน 2560

คพ.ปลื้ม ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
สร้างความโปร่งใสให้ความมั่นใจประชาชน

15 กันยายน 2560 นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารภาครัฐในปี 2560 ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่และข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก และให้หน่วยงานที่ประสงค์สมัครขอรับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สมัครเข้าร่วมประเมิน

คพ. ได้พิจารณาส่งศูนย์ พ.ร.บ.ข่าวสารของ คพ. เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐตามนโยบายรัฐบาล และจากผลการประเมิน คพ.ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ที่มีทั้งหมด 68 หน่วยงาน จากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ โดย คพ. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง เพื่อดำเนินการตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการและหลักฐาน เช่น 1) สถานที่ตั้ง ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก 2) มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน 3) มีคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 4) มีการจัดทำดัชนีรวมและดัชนีประจำแฟ้มทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ 5) มีการประกาศชื่อหน่วยงาน/โครงสร้าง การจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร และประกาศประกวดราคา สอบราคา ประกาศครบตามแผนและย้อนหลัง 1 ปี 6) มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 7) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 8) มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 9) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว และ 10) มีการจัดอบรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานและประชาชน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คพ.ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นอันดับที่ 28 จาก 148 หน่วยงานระดับกรม จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,279 หน่วยงาน โดยได้คะแนน 83.59 ซึ่งจัดเป็นหน่วยงานที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก มาแล้ว รองอธิบดี คพ.กล่าวฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม