502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. เปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ข่าววันที่ 25 ก.ย. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 71/2560 วันที่ 21 กันยายน2560

ทส. เปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ทส. เปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รองรับการเปิดอีอีซี ทำหน้าที่ ป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสุข ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและประชาชน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างมูลค่า ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจากศักยภาพที่มีอยู่ของพื้นที่ภาคตะวันออกจึงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern EconomicCorridor(EEC)เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งรัดการลด ป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้โครงการEEC ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และรองรับการดำเนินงานด้านการลดและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีแผนงานในการพัฒนาเป็นศูนย์การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมี ตลอดจนการวางแผนและการกำหนดมาตรการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐในพื้นที่โครงการ ECC ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุข ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม