502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างขอบเขตของงานจัดจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 11 ต.ค. 60

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม (Laboratory Information Management System: LIMS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีการใช้ งานและบำรุงรักษามาจนถึงปัจจุบัน ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (ระบบสารสนเทศฯ หรือ ระบบ LIMS) นี้เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการและให้บริการรายงานผลการ ทดสอบผ่านระบบออนไลน์แก่หน่วยงานผู้ส่งตัวอย่าง ได้แก่ ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ภายในกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในห้องปฏิบัติการและการแสดง ข้อมูลการทดสอบตัวอย่างในกระบวนการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการจนถึงการรายงานผลการทดสอบ และ การส่งรายงานผลการทดสอบไปยังผู้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อที่ผู้ส่งตัวอย่างจะได้นำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน การ บังคับใช้กฎหมาย การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแหล่งกำาเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นภารกิจ หลักของกรมควบคุมมลพิษ
ปัจจุบันระบบสารสนเทศฯ ได้ใช้งานมาแล้ว ๙ ปี ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเชื่อมต่อกับ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีรูปแบบล้าสมัย ขาดความยืดหยุ่นและไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการฯ มีข้อมูลที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนมาก ข้อมูลบางส่วนยังไม่สามารถ เพิ่มเติมในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศฯ ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคที่จะต้องปรับปรุงโดยนักพัฒนาระบบ รวมถึงการเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. ๑๗๐๒๕ (ISO/IEC17025) หากไม่ทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ นี้ จะมีผลต่อประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการฯ ทำให้ผลการทดสอบล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ การปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมมลพิษในภาพรวม
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานให้บริการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการ ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการใหม่ๆ และทำงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มการรองรับการเก็บข้อมูลรูปแบบ ใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนให้มีความสามารถรองรับการเพิ่มเติมข้อมูลที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงระบบการ รายงานผลการทดสอบให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับข้อมูลการปรับมาตรฐาน การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. ๑๗๐๒๕ ในอนาคต
หมดเขตรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียด


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม