502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล

ข่าววันที่ 8 พ.ย. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 78/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทย พัฒนาระบบเครื่องมือและมาตรฐานวิธีการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ระดับยูโร 5-6 เป็นมาตรฐานสากล และเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการด้านทดสอบไอเสียที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์และเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. มีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้าและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะงานศึกษาวิจัยตามโครงการต่างๆ ทั้งภายใน คพ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทย มีหน้าที่ในการทดสอบผลิตภัณฑ์รถยนต์ใหม่ที่ผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ในการตรวจปล่อยรถยนต์ที่มีมลพิษเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย ปัจจุบันห้องปฎิบัติการฯ ได้ทำการพัฒนาระบบเครื่องมือและมาตรฐานวิธีการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ระดับยูโร 5-6 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่บังคับใช้ทั่วโลกด้านการทดสอบสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์ และเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการด้านทดสอบไอเสียที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์และเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสุณี กล่าวว่า ด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขายานยนต์ ISO 17025 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตามลำดับห้องปฏิบัติการฯ ได้เริ่มให้บริการด้านงานทดสอบไอเสียรถยนต์ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยต่างๆ และงานทดสอบสารมลพิษจากผลิตภัณฑ์รถยนต์ใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 โดยมีจำนวนรถยนต์ตัวอย่างเฉลี่ย จำนวน 150 คันในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งห้องปฏิบัติการฯ สามารถนำส่งรายได้จากการให้บริการทดสอบรถยนต์ภายใต้ประกาศกรมควบคุมมลพิษไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เฉลี่ยจำนวน 2 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ ในแต่ละปีมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทั้งจากภายในและต่างประเทศ เฉลี่ยจำนวน 250-300 คน โดยห้องปฏิบัติการฯ ได้จัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม ได้แก่ การบรรยายด้านการจัดการปัญหามลพิษจากยานพาหนะในประเทศไทย การนำชมห้องปฏิบัติการและสาธิตการตรวจวัดสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่และมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใช้งาน ตลอดนำชมผลงานศึกษาวิจัยที่ดำเนินเสร็จแล้ว และงานศึกษาวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบัน นางสุณี กล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม