502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้ำ

ข่าววันที่ 14 พ.ย. 60


ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงาน
การจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จ้านวน ๑ ชุด

การวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและฟอสเฟตในตัวอย่างน้ำ ต้องใช้เครื่อง สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ในการตรวจวัดการดูดกลืนแสงตามวิธีการ Colorimetric Method ที่ความยาวคลื่น ๘๘๐ นาโนเมตร เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ที่ความยาวคลื่น ในช่วงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) วิสิเบิล (Visible) และช่วงคลื่นสั้นของอินฟราเรด (Near Infrared) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่ำได้อย่างถูกต้องแม่นย้า พร้อมด้วยเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง การนำไฟฟ้า และความเค็ม สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ คุณภาพน้ำบริสุทธิ์ และสารเคมีที่ใช้ ในการทดสอบ

หมดเขตรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม