502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. กระตุ้นภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียว ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข่าววันที่ 5 ก.พ. 61

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 8/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์2561

คพ. กระตุ้นภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียว
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผลักดันแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน ออกมาตรการสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์สร้างแรงจูงใจสำหรับผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าตะกร้าเขียว ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2561 นำร่องกับภาครัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน โดยภาครัฐมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงถึงประมาณร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ภาครัฐจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุน ให้เกิดอุปสงค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาด เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสุวรรณา กล่าวว่า แผนฯระยะที่ 3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก โดยการออกกฎกระทรวง ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง การออกมาตรการสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ผ่านมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ การสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นางสุวรรณา กล่าวว่า รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 29 ประเภท แบ่งเป็นสินค้า 23 ประเภท และบริการ 6 ประเภท โดยตัวอย่างสินค้าที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ทั่วไป จะต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักเยื่อ ต้องไม่มีโลหะหนัก หรือสารประกอบโลหะหนัก มีการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษ สินค้าประเภทการดาษชำระ จะต้องทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของน้ำหนักเยื่อ สีที่ใช้ต้องไม่มีโลหะหนัก หรือสารประกอบโลหะหนัก ต้องไม่ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นสารประกอบในการฟอกเยื่อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ การผลิต การขนส่ง การใช้งานและการกำจัดซากหลังการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไปประเภทเดียวกัน

นางสุวรรณา กล่าวว่า คพ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐระยะที่ 1และ 2 ปี พ.ศ. 2551 -2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะทำให้ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม