502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ)

ข่าววันที่ 18 เม.ย. 61


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
และสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

-----------------------------------------------

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น

กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

- รายละเอียดประกาศ
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารหมายเลข 1
- กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารหมายเลข 2
- เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารหมายเลข 3
- แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม