502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ข่าววันที่ 20 เม.ย. 61

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
----------------------------

ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามเอกสารหมายเลข 1

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามเอกสารหมายเลข 2

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามเอกสารหมายเลข 3

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามเอกสารหมายเลข 2 หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ pcd.job.thai.com


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม