502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. รับสมัครและทดสอบผู้ดมกลิ่น ประจำปี 2561

ข่าววันที่ 1 พ.ค. 61

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 23/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

คพ. รับสมัครและทดสอบผู้ดมกลิ่น ประจำปี 2561

คพ. รับสมัครและทดสอบขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่น ประจำปี 2561 เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ พร้อมจัดอบรมความรู้และเทคนิคที่ในการตรวจวัดและตรวจวิเคราะห์กลิ่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาร้องเรียน เรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งปัญหากลิ่นเหม็นจัดเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเป็นลำดับแรกมาตลอดทุกปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของปัญหาที่มีการร้องเรียนทุกด้าน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ?กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ? ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตราย ในการผลิต เนื่องจากวิธีตรวจวัดตามประกาศฯ กำหนดให้ใช้วิธีการดมกลิ่น (Sensory test) ด้วยจมูกของผู้ทดสอบกลิ่น (Panelist) เพื่อตรวจวิเคราะห์กลิ่น ซึ่งผู้ ที่จะทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่นจากกรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554

นางสุณี กล่าวว่า คพ. ได้กำหนดวันทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม อาคารห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 กรมควบคุมมลพิษ จึงเชิญชวนผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี สมัครเข้าร่วมทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการดมกลิ่นทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นรบกวนจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ รวมทั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอาทิเช่น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการเพราะอาจทำให้คุ้นเคยกับกลิ่น เป็นต้น

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ที่ ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม โทรสาร 0 2298 5385 อีเมล: aqmiap@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่: https://goo.gl/kSdJJP ทั้งนี้ ผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นใช่วง 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2559 และ 2560 ติดต่อกันทั้ง 2 ปี) จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบในปีนี้ได้ แต่สามารถเข้าทดสอบได้ในปีถัดไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนปี 2559 และ 2560 ได้ที่: https://goo.gl/g351uV


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม