502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข่าววันที่ 24 ก.ค. 61


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของกรมควบคุมมลพิษ

-----------------------------------------------

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕60 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวฐิติกานต์ พงษ์คำ
เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน 002
เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม 60200157

รายละเอียดประกาศ ฯ

กรมควบคุมมลพิษ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวแสดงความจำนงขอรับการบรรจุ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม