502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย

ข่าววันที่ 26 ก.ค. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 41/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม2561

คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาล จะส่งผลเกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียตามมา และในส่วนของ คพ. ได้มีการรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในการประเมิน พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่เกิดจากอุทกภัย เช่น ป้องกันระบบกำจัดขยะมูลฝอย ให้สำรวจพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อจัดทำคันดินของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาสถานที่พักขยะสำรองหรือการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะชั่วคราว จัดหาถุงดำสำหรับครัวเรือนเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอย และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเก็บรวบรวมสำหรับรอการนำไปกําจัด เป็นต้น

นางสุณี กล่าวว่า ในส่วนของการป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน อปท. ควรมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เตรียมเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่สำรองสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และสารเคมีหรือสารชีวภาพสำหรับบรรเทากลิ่นหรือกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสียที่มีความจำเป็นต้องระบายลงสู่แหล่งน้ำ จัดทำระบบป้องกันน้ำเข้าท่วมอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนปฏิบัติการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงการดำเนินการของหน่วยงาน รวมทั้งแจ้งแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย เตรียมการป้องกันของเสียและน้ำเสียไม่ให้ระบายออกสู่แหล่งน้ำ

นางสุณี กล่าวว่า คพ. ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะและน้ำเสียในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุ ช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม