502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประชารัฐผนึกกำลังแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน

ข่าววันที่ 31 ก.ค. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 43/2561 วันที่ 28 กรกฎาคม2561

ประชารัฐผนึกกำลังแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาชน จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในคลองเป้าหมายให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเป็นแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำที่มีเป้าหมายทางเดียวกัน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก คือ 1.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ 2.การปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง 3.เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตรสำนึกให้แก่ทุกภาคส่วน และ 4.การติดตามประเมินผล

นางสุณี กล่าวว่า ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกภาคส่วนตามแผนงานที่ 3 คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ได้จัดอบรมเรื่อง สถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ท่าจีน เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน และเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำสาขาลุ่มน้ำท่าจีนอีก 4 กิจกรรม ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ได้แก่ 1) ค่ายเยาวชน "รักษ์นะ...ท่าจีน" กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่อยู่ใกล้คลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน 2) เสวนา "ถกปัญหา หาทางออก วิกฤติท่าจีน" กลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรมเรารักษ์แม่น้ำท่าจีน หอการค้าจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) อบรม "เกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน" กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และ 4) อบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียในฟาร์มสุกร" กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่คลองสามควายเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกภาคส่วนเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งที่จะมากระตุ้นให้เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร เอกชน และภาครัฐ ในพื้นที่เห็นความสำคัญในการจัดการน้ำเสีย จากกิจกรรมของตนและตระหนักต่อคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง โดยหากกิจกรรมดังกล่าวมีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีนมีคุณภาพดีขึ้น คพ. จะดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม