502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.ติวเข้มการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่

ข่าววันที่ 31 ก.ค. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 44/2561 วันที่ 30 กรกฎาคม2561

คพ.ติวเข้มการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสีย
อันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่

คพ.ติวเข้มหน่วยงานด่านชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามอนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ซึ่งมีพันธกรณีสำคัญของอนุสัญญาบาเซล คือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายและของเสียอื่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านแดนไปยังประเทศภาคีสมาชิก โดยการแจ้งรายละเอียดของข้อมูลของเสียอันตรายและของเสียอื่น และขออนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเริ่มการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานผู้มีอำนาจ ทำหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตนำเข้า - ส่งออกของเสียอันตราย และกำหนดมาตรการทางด้านกฎหมายภายในประเทศ และแต่งตั้งให้ คพ. ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดำเนินงานตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาฯ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งหน่วยงานสนับสนุน เช่นกรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นต้น

นางสุณี กล่าว่า คพ. พิจารณาเห็นว่า ภายหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558บริเวณชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จะมีการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น อาจมีการนำเข้า ? ส่งออกของของเสียอันตรายในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดของของเสียอันตรายก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 คพ. จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออกของเสียอันตราย และการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แล้วสิ้นจำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซล ในกา รควบคุมการนำเข้า - ส่งออกของของเสียอันตรายให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเพื่อการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีการบริหารจัดการของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิด เก็บรวบรวม ขนส่ง นำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม