502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าววันที่ 20 ส.ค. 61


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------------------

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(1) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาโท)
(2) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
(3)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
(1) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)

รายละเอียดประกาศ

โดยรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

ผู้ประสานงาน

นางหนึ่งฤทัย สองห้อง 0 2298 2051

นางสาววาสนา ใคร่ครวญ 0 2298 2039


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม